Dalīties

“NO DEGRADĀCIJAS UZ REĢENERĀCIJU”

 

Rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu

 • Gads : 2019-2020
 • Pasūtītājs :
  Rokasgrāmata izstrādāta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija” (Nr. LLI-386, Trans-form) ietvaros
 • Autori :
  Helēna Gūtmane, ainavu arhitekte
  Pēteris Šķiņķis, asociētais profesors, LU ĢZZF, cilvēku ģeogrāfjas katedra
  Marks Geldofs (Marc Geldof), pilsētplānotājs
  Armands Pužulis, pilsētplānotājs
  Eduards Spiriajevs (Eduardas Spiriajevas), Klaipēdas universitātes asociētais profesors
 • Izdevuma vadība :
  “ALPS ainavu darbnīca”
 • Rokasgrāmatas redaktore :
  Helēna Gūtmane
 • Grafikas dizains :
  Dārta Hofmane, “Hofman”
 • Izdevuma tehniskā redaktore :
  Karīna Grigoroviča
 • Tekstu korektori :
  Latviešu valodā: Ērika Gūtmane – Veselinga (Wesselingh), Jānis Loja
  Angļu valodā: Ērika Gūtmane – Veselinga (Wesselingh), Marks Geldofs (Marc Geldof)
  Lietuviešu valodā: Eduards Spiriajevs (Eduardas Spiriajevas)
  Tulkojums lietuviešu valodā: Pauls Balodis

 

PAR ROKASGRĀMATU

Metodoloģiskā rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu “No degradācijas uz reģenerāciju” apkopo projekta partneru sadarbību pieredzes apmaiņas pasākumos, kas notika no 2018. gada novembra līdz 2019. gada novembrim un ietvēra trīs sadarbības plānošanas seminārus Rēzeknē, Paņevežā un Visaginā, kā arī izbraukuma seminārus uz Berlīni, Vāciju un Eindhovenu, Nīderlandi.

Grāmata izstrādāta, analizējot un apkopojot dažādas izpratnes par teritoriju revitalizāciju un reģenerāciju, teritoriju revitalizācijas un reģenerācijas modeļus, inovatīvas
pieejas un risinājumus, juridiskos un finanšu aspektus, kā arī demonstrējot praktiskus teritoriju plānošanas labās prakses piemērus.

Galvenā rokasgrāmatas mērķauditorija ir Latvijas un Lietuvas pašvaldību speciālisti – plānotāji, projektu vadītāji un citi procesa dalībnieki. Rokasgrāmata vēršas pie visiem, kas ieinteresēti veidot kopējo izpratni par teritorijas degradāciju. Tā domāta kā palīglīdzeklis tiem, kas strādā pie savu pašvaldību pilsētu un ciematu dzīvināšanas:
vietējām kopienām, sabiedriskajām organizācijām, zemes īpašniekiem, attīstītājiem un citām ieinteresētajām pusēm. Rokasgrāmata palīdz iegūt zināšanas, kā strādāt pie degradēto teritoriju atjaunošanas sadarbībā ar partneriem.

Grāmatas mērķis ir paplašināt esošo tradicionāli lietoto sapratni par degradētajām teritorijām. To nosaka mūsdienu skatījums un vajadzības pēc kompleksas pieejas, risinot telpiskās attīstības jautājumus. Jēdzieni tiek skaidroti tekstā attiecīgajās sadaļās. Galvenās domas ir izceltas atsevišķos teksta logos. Grāmata ir sadalīta 5 daļās.

Pirmā daļa ir veltīta degradēto teritoriju un ar to saistīto jēdzienu sapratnei, tajā skaitā specifski Latvijā un Lietuvā. Tiek aprakstīti degradēto teritoriju veidošanās vēsturiskie faktori. Komplekss skatījums uz reģenerāciju un telpu, kas ietver fiziskos, ekonomiskos un sociālos pārvades aspektus daudzmērogu vidē būs skatījums, kas maz atspoguļojas degradēto teritoriju kontekstā.

Otrā daļa ir veltīta reģenerācijas un revitalizācijas piemēriem Eiropā. Neskatoties uz daudzajiem pozitīvajiem stāstiem, grāmatā piedāvā strukturētu skatījumu uz katru gadījumu, tajā skaitā, uz procesa analīzi, no kā var mācīties.

Trešā daļa ir veltīta projektam “From slum to chic”. Šajā daļā iekļauti Latvijas un Lietuvas degradēto teritoriju gadījumi un atziņas.

Ceturtā daļa ir ieteikumi teritoriju reģenerācijai un revitalizācijai. Kritēriju apkopojums var kalpot kā ievirze skatīt daudzveidīgus degradācijas aspektus. Te būs arī autoru skatījums uz Latvijai un Lietuvai piemērotākajiem prakses, modeļu un pieeju risinājumiem.

Piektā daļa ir literatūras un papildu uzziņu apkopojums, ko var izmantot, lai gūtu informāciju par degradētajām teritorijām.

Rokasgrāmata nepretendē uz visaptverošu degradēto teritoriju un reģenerācijas procesa izklāstu. To ierobežo gan tās apjoms, gan jau pieejamā literatūra, kas radīta un
apkopota citos projektos. Tādēļ ceram, ka projekta gaitā veiktās iestrādnes kalpos kā palīglīdzeklis, lai domātu, meklētu un veidotu savu skatījumu un rīcības katras vietas gadījumā. Autori atstāj lasītājam iespēju pašam iepazīties ar līdz šim tapušās plašās literatūras par degradēto teritoriju attīstības tehniskiem aspektiem ar 5. sadaļā apkopoto tematiskās literatūras saraksta palīdzību.

 • /