Dalīties

Dabas dizaina parks ‘Baltā kāpa – Saulkrasti’

 • Objekts : Saulkrasti – Baltā Kāpa
 • Platība :
  Saulkrastu Pilotteritorija~132,8 ha
  Prototips – Dabas dizaina parks ~4,2 ha
 • Projektēšana : 2015./16. gads
 • Būvniecība : 2016. gads
 • Apbalvojumi :
  Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019 – laureāts
  laureāts nominācijā “Ārtelpa” kategorijā “Vides dizains”
 • Pasūtītājs :
  Saulkrastu novada dome
  Projekts izstrādāts ar Eiropas Savienības LIFE+ programmas un Latvijas vides aizsardzībasfonda finansiālu atbalstu projekta LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegtopakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā unpārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros.
 • Autori :
  Ainavu arhitektes: Evita Zavadska un Ilze Rukšāne
  Vides dizaina objekti, tēlnieks: Ivars Drulle
  Grafiskais dizains,informācijas stendi, norādes: Ilze Začeste
  Ģeoloģijas eksperts: Jānis Lapinskis
  Jūras piekrastes biotopu eksperte: Inga Straupe
  Saulkrastu Pilotteritorijas izpētē piedalījās: LLU, Lauku inženieru fakultātes, Arhitektūras un būvniecības katedras, studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” un RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Arhitektūras specialitātes 2015/16 m.g. 3. kursa studenti
 • Foto : Kristīne Madjare
 • Sadarbības partneri:
  SIA “FIBERGLASS”
  Elektroietaišu projektētājs Igors Larionovs
  “100 acorn” soli un atkritumu urnas:SIA “LANDSHAPE”
  Stādījumi: IK “EGK dārzi”
  Būvdarbu vadītājs: Raitis Jirgens

 

LIFE + projekta mērķu sasniegšanai izstrādāts Saulkrastu Pilotteritorijas (starp Inčupi, Pēterupi un Rīgas ielu) ekosistēmu kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas konceptuālais ietvars. Izveidots Prototips – Dabas dizaina parks “Baltā kāpa – Saulkrasti” ar virsmērķi novērst risku dabas vērtību un ekosistēmu saglabāšanai.
Dabas dizaina parks aptver teritoriju, kurā ietilpst mežainas kāpas, dabisks upes posms, plaša pludmale un ievērojams dabas un kultūrobjekts – Baltā kāpa.
Prototipa pirmsprojekta izpēte, koncepcijas izstrāde un realizācija noritēja no 2015.gada septembra līdz 2016.gada septembrim. Pilotteritorijas esošās situācijas analīzes veikšanai izmantotas sekojošas metodes:
– tekstuālās informācijas analīze;
– kartogrāfisku materiālu analīze;
– Pilotteritorijas priekšizpētes materiālu analīze un izvērtējums, pielietojot dizaina virzītu izpēti (researchbydesign) –
o Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes, Arhitektūras un būvniecības katedras, studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” 3. kursa studentu darbs par esošās situācijas izpēti un analīzi. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Arhitektūras specialitātes 3.kursa studentu darbs par Pilotteritorijas konceptuālās attīstības priekšlikumiem un vīzijām;
o Pašvaldības speciālistu apsekojumi dabā un materiālu analīze;
– apsekojumi dabā ar mērķi noteikt Pilotteritorijas funkcionalitātes un telpiskuma elementu stāvokli un veikt vizuālo novērtējumu;
– sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem;
– tikšanas ar ekspertiem.
Izstrādājot Saulkrastu Pilotteritorjas un Prototipa koncepciju, piesaistīti nozares eksperti, kas veica jūras krasta procesu un bioloģisko vērtību saglabāšanas novērtējumu un izstrādāja atbilstošas rekomendācijas.
Dabas, sociālo un ekonomisko vajadzību līdzsvarošanai, Pilotteritorijas esošās situācijas analīzes rezultātā identificētas trīs prioritāri attīstāmas teritorijas ar augstu antropogēno noslodzi un augstu attīstības potenciālu. Teritorija pie Baltās kāpas ir viena no šādām teritorijām, kas tika izvēlēta kā Prototips – Dabas dizaina parks “Baltā kāpa – Saulkrasti”.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika izstrādāts Saulkrastu Pilotteritorijas ekosistēmu kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas konceptuālais ietvars, iekļaujot:
– Saulkrastu Pilotteritorijas arhitektoniski-telpiskās attīstības koncepciju.
– Jūras krasta procesu (erozijas un akumulācijas) novērtējumu. Konceptuālas rekomendācijas erozijas riska mazināšanai un apsaimniekošanai.
– Ieteikumus un priekšlikumus bioloģisko vērtību saglabāšanai.
Pilotteritorija sadalīta sešās tematiskajās un funkcionālajās telpās. Katrai telpai piešķirts savs krāsu kods, kas palīdz orientēties pilsētvidē. Krāsas izvēlētas, vadoties pēc piejūras kapu ainavā sastopamiem elementiem un raksturīgiem krāsu toņiem. Krāsu kods izmantojams labiekārtojuma elementos.
Pilotteritorijaskonceptuālajā ietvarā iekļauta:
– Izstrādāta Prototipa– Dabas dizaina parka arhitektoniski-telpiskās attīstības koncepcija.
– Izstrādāti un izveidoti pieci vides dizaina objekti, kuru māksliniecisko veidolu izstrādājis mākslinieks Ivars Drulle. Vides objekti veidoti ar mērķi mudināt vērīgāk palūkoties apkārt, ieklausīties un izprast, ka bez cilvēka dabā ir daudz citu dzīvotņu un ekosistēmu, kas ir saudzējamas, kā arī ar pietāti izturēties pret Saulkrastu Balto kāpu.
– Izstrādāta Prototipa grafiskā identitāte, uzstādīti informācijas stendi, norādes, navigācijas objekti un norobežojošas margas, kuru dizainu izstrādāja dizainere Ilze Začeste. Stendi un norādes inovatīvā veidā dod izpratni par dabas procesiem, kas rosina saudzīgu attieksmi pret dabu, sniedz informāciju par apkārtnes dabas vērtībām un Baltās kāpas veidošanās procesu. Navigācijas objekti virza apmeklētāju plūsmas cauri jutīgajai piekrastes videi, tādejādi nepasliktinot vides/biotopu kvalitāti.
Parkā ir rasta inovatīva pieeja dabas un cilvēku interešu salāgošanai jutīgos vides apstākļos, izmantojot līdzekļus, ko sniedz izglītojošs, mūsdienīgs, ilgtspējīgs un multifunkcionāls vides dizains.
Prototipa realizācija kalpo datu iegūšanai par dabas aizsardzībā ieguldīto investīciju ekonomisko atdevi. Parks piesaistījis daudz apmeklētāju, vienlaikus tiek veicināta antropogēnās izcelsmes jūras krasta erozijas mazināšanās, mežaino piejūras kāpu, krasta kāpu biotopu un krasta veģetācijas platības un kvalitātes pieaugums un samazināti izbradājumi, veicinot apmeklētāju plūsmas virzīšanu.

 • /