Dalīties

SEDAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS TELPISKĀS STRUKTŪRAS
KONCEPTUĀLAIS PLĀNS

  • ADRESE: Seda, Valmieras novads
  • IZSTRĀDĀŠANA: 2023. gads
  • Pasūtītājs: Valmieras pilsētas pašvaldība
  • Platība: 203 ha
  • Autori:SIA “ALPS ainavu darbnīca”

– projekta vadītāja, arhitekte Mārīte Sprudzāne
– pilsētplānotājs Marc Geldof
– ainavu arhitekte Helēna Gūtmane
– arhitekte, telpiskās plānošanas speciāliste Egita Fabiane

ALPS ainavu darbnīcas izstrādātais Sedas teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālais plāns ir ceļš uz mūsdienīgu un dzīvotspējīgu pilsēttelpu. Projekts, kas tapa sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, sniedz risinājumus un redzējumu par Sedas nākotni.

Sedas vēsturiskā attīstība, ar to saistītā īpašā sociālā struktūra un savu laiku nokalpojusī infrastruktūra ir radījusi nopietnus izaicinājumus, kā arī jautājumu par Sedas nākotnes attīstītības scenārijiem. Taču tagad, apvienojot unikālās dabas, arhitektūras un pilsētbūvnieciskās vērtības, kā arī atrašanos strauji augoša reģiona ietvarā, Sedai ir potenciāls kļūt par pievilcīgu un mūsdienīgu dzīves vietu. Sedas tuvums dabas liegumam “Sedas purvs” atklāj teritorijas tūrisma potenciālu, veicinot dabas tūrismu un īpaši putnu vērošanu.

Projekta izstrādes periodā ALPS ainavu darbnīcas pārstāvji tikās ar Sedas iedzīvotājiem, iepazīstinot ar Sedas teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālā plāna izstrādes procesu, uzklausot Sedas iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju un izzinot viņu vēlmes un vajadzības.

Piedāvātais konceptuālais plāns akcentē uzmanību uz publisko ārtelpu Sedas unikālās vēsturiskās apbūves pašā centrā, ierosinot izdalīt astoņas ainavtelpas – Skolas un Kultūras nama laukumus, Brīvības ielas, Zaļās ielas, Miera ielas un Uzvaras ielas vārtus, kā arī Uzvaras aleju divās atsevišķās telpās -, kas iezīmē svarīgākajās vietas pilsētas unikālajā vēsturiskajā centrā. Katrai ainavtelpai piedāvāti labiekārtojuma nosacījumi un risinājumi, lai Sedas centrs pakāpeniski veidotos par stilistiski vienotu, mūsdienīgu ērtu un dzīvīgu pilsēttelpu, kas atspoguļo iedzīvotāju vēlmes un vajadzības.

Labi plānotas un uzturētas publiskās ārtelpas spēj radīt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un pilsētas dzīvi kopumā – var veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, piesaistīt investīcijas un radīt labvēlīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējdarbībai. Uzklausot iedzīvotāju viedokli secināts, ka nepieciešams izstrādāt arī vadlīnijas iekšpagalmu, kā vērtīgu sabiedrisku telpu, kas spēj uzlabot dzīves kvalitāti, izmantošanai, kur novecojusī infrastruktūra prasa kompleksu un efektīvu ilgtermiņa plānu.

Sedas teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālais plāns ne tikai risina esošās problēmas, bet arī rada ilgtspējīgu un modernu vidi. Šis projekts veido ceļu uz Sedas pilsētas attīstību, kurā iedzīvotāji, dabas un pilsētbūvnieciskās vērtības, kā arī dzīvotspējīga infrastruktūra iet roku rokā.

  • /