Dalīties

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS TELPISKĀS STRUKTŪRAS KONCEPTUĀLAIS PLĀNS VALMIERĀ (MASTERPLĀNS)

ADRESE : Valmiera, Mazā Stacijas iela 15, 19, Ūdens iela 23

PROJEKTĒŠANA : 2020. gads
PASŪTĪTĀJS : Valmieras pilsētas pašvaldība
AUTORI: SIA “ALPS ainavu darbnīca”
projekta vadītāja, ainavu arhitekte Helēna Gūtmane
projekta vadītāja, arhitekte Mārīte Sprudzāne
pilsētplānotājs Marc Geldof
arhitekte Signe Pērkone

Māsterplāns (jēdziens latviskots kā “telpiskās struktūras konceptuālais plāns) ir pasaulē plaši pielietots plānošanas rīks, kas savā uzbūvē, procesā un detalizācijas līmenī atšķiras no Latvijā biežāk izmantotajiem lokālplānojumiem un detālplānojumiem. Māsterplāns ir dinamisks ilgtermiņa plānošanas dokuments, kas nodrošina integrētu konceptuālu ietvaru un telpisku plānu nākotnē gaidāmās attīstības ievirzei.

Svarīgs aspekts māsterplāna izstrādē ir interešu līdzsvarošanas process. Darba gaitā tiek apzinātas ieinteresētās puses, izpētītas to vajadzības un iespējas kā arī meklēti risinājumi, kas sniedz lielāko labumu iespējami vairāk iesaistītajām pusēm. Viens no iespējamo scenāriju izvērtēšanas aspektiem ir tieši sadarbība un komunikācija. Ja pašvaldība ir māsterplāna procesa ierosinātājs, tas ir apliecinājums iedzīvotājiem, ka tiek ņemtas vērā visu intereses un vajadzības.

Projekta teritorija atrodas Valmierā un ietver pašvaldībai piederošos zemesgabalus Mazajā Stacijas ielā 15, Mazajā Stacijas iela 19 un z/g pie gājēju tilta pāri, kā arī privātpersonai piederošos zemesgabalus Ūdens ielā 23 un Ūdens ielā 19.

Izstrādātais attīstības telpiskās struktūras konceptuālais plāns funkcionē kā pilotprojekts, ieskicējot iespējamos attīstības virzienus un piedāvājot rīkus to izvērtēšanai.

Visā procesa gaitā tiek ievēroti ilgtspējīgas attīstības principi, kuru vērtības ļauj izvērtēt iespējamos telpiskās attīstības scenārijus. Tiek apskatītas ekoloģiskās vērtības un potenciāli, modelēta ūdeņu apsaimniekošana, vērtēti iespējamie ēku uzturēšanas un teritorijas apsaimniekošanas veidi, kā arī pielāgojamība klimata pārmaiņām. Uzdevums ir atrast līdzsvaru starp sabiedrības, ekoloģiskajām un ekonomiskajām interesēm.

No ekoloģiskajiem faktoriem īpaši tika ņemtas vērā zaļās un zilās struktūras, vērtīgie biotopi un teritorijas applūšanas risks. Kā galvenā dabas vērtība projekta teritorijā ir tiešais savienojums ar Gauju. Mazāk novērtēta, tomēr īpaša vērtība ir arī vecupes meandrs, kas atrodas pašvaldības zemesgabalā Mazā Stacijas ielā 19. Kopā tie veido unikālu hidroloģisko režīmu.

Veicot situācijas analīzi un izstrādājot pilsēttelpas veidošanas nākotnes scenārijus, iezīmējas vairāki  aspekti, kuri nosaka tālākās rīcības un kurus kā noteicošos faktorus nepieciešams ņemt vērā tālākā pilsēttelpas attīstībā.

– Pilsēttelpas kvalitātes.

Gaujas krasta ainava ir būtiska un raksturīga Valmieras pilsētas telpas sastāvdaļa, tādēļ perspektīvajai vietas attīstībai jābūt saskaņā ar upes ainavas telpas saglabāšanu un harmonisku līdzāspastāvēšanu.

– Vietas sociāli daudzveidīga izmantošana.

Attīstāmā teritorija ir nozīmīgs satikšanās punkts vairākām apkaimēm. Tā atrodas uz dzīvīgas pilsētas sociālo notikumu ass. Tā jau kalpo kā rekreācijas teritorija apkārtējiem iedzīvotājiem un nākotnē var kļūt ļoti nozīmīga daļa daudzām sabiedrības grupām, uzlabojot to dzīves kvalitāti.

– Normatīvais ietvars.

Neskatoties uz to, ka šīs pilsēttelpas attīstību regulē vairāki plānošanas dokumenti, attīstību applūstošajās vietās nosaka Aizsargjoslu likuma 37.pants, kas aizliedz būvniecību, zemes uzbēršanu vai aizsargdambju veidošanu (ja vien tas nav paredzēts esošas apbūves aizsardzībai) applūstošās teritorijās.

– Detālplānojums.

Detālplānojuma izstrāde teritorijai  nepieciešama, lai līdzsvarotu visu iesaistīto pušu intereses. Tas ļaus izveidot nosacījumus privāto un publisko īpašumu ārtelpu mijiedarībai, kā arī radīt detalizētus priekšnosacījumus unikālās Gaujas krasta ainavas aizsardzībai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai.

  • /